C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

C Sharp – Form Application – Silindirin Hacmini Hesaplama

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace SilindirHacmi
{
public partial class Form1 : Form
{

double hacim, yaricap , yukseklik;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(“https://www.programlamadersleri.com”);
}

private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
yaricap = Convert.ToDouble(textBoxYaricap.Text);
yukseklik = Convert.ToDouble(textBoxYukseklik.Text);
//Textbox’a girilen yaricap ve yükseklik alınıyor
hacim = Math.PI * Math.Pow(yaricap, 2) * yukseklik;
//V = π.r2.h

//Hacim Hesaplanıyor
//Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
//Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
if (radioButtonCM.Checked)
{//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim,2).ToString() + “cm³”;
//Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
//Math.Round fonksiyonu ile sayıyı yuvarlıyor
//ve virgülden sonra sadece 2 rakamı ekrana yazdırıyoruz
}
else{//www.programlamadersleri.com
labelSilindirHacmi.Text = Math.Round(hacim, 2).ToString() + “m³”;
}

}
}
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız